Financiranje sektora ribarstva i akvakulture

Hrvatska je sveobuhvatnim financiranjem sektora ribarstva i akvakulture koristeći se sredstvima iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014. – 2020. te Programa za ribarstvo i akvakulturu za razdoblje 2021. – 2027. ostvarila znatan napredak u razvoju tih sektora.

Ulaganja u infrastrukturne projekte i projekte zaštite resursa dala su sljedeće rezultate:

  • Rast vrijednosti ukupne proizvodnje u akvakulturi za 63 % i količine proizvodnje za 58 %.
  • Vrijednost prve prodaje morskih organizama u 2023. godini porasla je za 30 % u odnosu na 2016. godinu.
  • Sektor ribarstva i akvakulture ostvario je pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilancu od 64,8 milijuna eura.
  • Izgrađeno je i opremljeno 8 ribarskih luka, a 261 ribarsko plovilo je osuvremenjeno.
  • Financirano je 420 dana privremene obustave ribolova, a 80 uzgajivača u marikulturi i slatkovodnoj akvakulturi dobilo je financijsku potporu, uključujući i uspostavu 7 novih uzgajališta.
  • Nadalje, izgrađeno je i opremljeno 5 novih te osuvremenjeno 25 postojećih pogona za preradu ribe.
  • Osnovano je 23 Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG-ova), od kojih je 14 provelo oko 400 projekata.

Ukupna sredstva uložena u ovaj sektor iznosila su 697 milijuna eura. Do sada je odobreno 5962 projekata, a isplaćena su sredstva za 5772 projekta 1681 korisniku, što pokriva 80 % potencijalnih korisnika u sektoru.

Ova ulaganja omogućila su ne samo poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta i produktivnosti u sektoru ribarstva i akvakulture već su i doprinijela očuvanju morskih resursa te povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda na tržištu.

Ostala postignuća