Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

S obzirom na rastući broj slučajeva nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj, prepoznata je potreba za sveobuhvatnim pristupom koji uključuje donošenje nacionalnih strategija i zakonodavnih okvira usmjerenih na smanjenje nasilja. U tom pogledu donesene su ključne mjere:

 • Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje do 2022., usvojena 2017. godine, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine,  s pripadajućim Akcijskim planom za razdoblje do 2024. godine.
 • Uspostavljeno je 6 novih skloništa za žrtve nasilja te je uspostavljena telefonska 24-satna linija za pomoć i podršku žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.
 • Od 2021. provodi se EU-projekt „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja”.
 • Donesene su izmjene i dopune Obiteljskog zakona i Zakona o socijalnoj skrbi.
 • U pripremi su Zakon o privremenom uzdržavanju i Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2028. godine.

Koristi tih inicijativa uključuju:

 • Nacionalni pozivni centar 116 006, koji pruža anonimnu i besplatnu pomoć 24/7, uključujući vikende, praznike i blagdane, s budžetom od oko 238 000 eura.
 • Novih 6 skloništa osigurava pokrivenost smještaja za žrtve nasilja u svim županijama RH, financiranih sa 7,3 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda.
 • Podrška radu savjetovališta za žrtve nasilja i seksualnog nasilja s ukupnim financiranjem od preko 1,5 milijuna eura.
 • Kampanja #empatijasada, vrijedna 1,3 milijuna eura, usmjerena na senzibilizaciju javnosti o neprihvatljivosti nasilja.
 • Izmjene Obiteljskog zakona dodatno štite prava i interese djece koja su žrtve nasilja u obitelji.
 • Zakon o socijalnoj skrbi priznaje pravo na Zajamčenu minimalnu naknadu žrtvama nasilja u obitelji.
 • Novi Zakon o uzdržavanju cilja na materijalnu zaštitu djece uspostavom alimentacijskog fonda.
 • Nacionalni plan za zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2028. usmjeren je na prevenciju rodno utemeljenog nasilja i unaprjeđenje sustava pomoći žrtvama.

Ove mjere pokazuju snažnu posvećenost Vlade borbi protiv nasilja u obitelji, s naglaskom na zaštiti žrtava, edukaciji i prevenciji te u konačnici na stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane.

Ostala postignuća