Uspostava 4 veteranska centra u Hrvatskoj

Hrvatska se kao jedina država članica Europske unije koja je imala recentno iskustvo rata na svom teritoriju suočava s posebnim izazovima u skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata. Ratna trauma, uz ekonomske, psihosocijalne i zdravstvene poteškoće, čini ovu populaciju posebno ranjivom. Kako bi se ublažile negativne posljedice i pružila sveobuhvatna podrška, pokrenut je projekt “Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj”, sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru projekta izgrađeni su i opremljeni veteranski centri u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku, pružajući time mjesto sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji. Do sada je usluge centara koristilo više od 8000 korisnika, čime su postignute brojne koristi, uključujući poboljšanje općeg stanja korisnika, njihovo društveno uključivanje, aktivnije sudjelovanje u životu zajednice te poboljšanje kvalitete njihova života.

Projekt je realiziran u razdoblju 2018. – 2023., s ukupnom vrijednošću od 48 milijuna eura, od čega je 15 % financirano iz državnog proračuna, a 85 % iz EFRR-a. Centri raspolažu s ukupno 620 ležajeva i kapacitetom za godišnji prihvat više od 12 tisuća korisnika. Dodatno, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. osigurana je alokacija od 30 milijuna eura za nastavak programa u veteranskim centrima, dok je iz programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. osigurana alokacija od 32 milijuna eura za širenje mreže veteranskih centara.

Ovaj pristup je socijalna inovacija u hrvatskom društvu i ističe važnost integriranog i ciljanog pristupa u skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju te podupire njihovo dostojanstveno uključivanje u društvo.

U idućem mandatu planira se izgraditi još pet Veteranskih centara diljem Hrvatske.

Ostala postignuća