Poticanje aktivnog sudjelovanja mladih kroz izmjene Zakona o savjetima mladih

Problem smanjenja aktivnosti savjeta mladih, pada broja novoosnovanih savjeta mladih, osobito u općinama i gradovima, te nepostojanja nacionalnog tijela koje zastupa interese mladih na nacionalnoj i međunarodnoj razini zahtijevao je donošenje izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja omogućuju uključivanje mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini.

Navedene izmjene i dopune Zakona imale su cilj unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te omogućavaju savjetima mladih jednostavnije osnivanje i djelovanje.

Novim zakonskim rješenjima omogućeno je osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske kao nacionalnog tijela u kojemu su predstavnici županijskih savjeta mladih. Osim toga, za veću aktivnost, vidljivost i djelotvornost savjeta mladih omogućeno je održavanje sjednica internetskim putem, a uvedena je i naknada za sudjelovanje u radu savjeta mladih.

Ostala postignuća