Izmijenjen Zakon o doplatku za djecu

Problem doplatka za djecu u Hrvatskoj karakterizira nizak iznos potpore i ograničen obuhvat korisnika. Zakon o doplatku za djecu bio je na snazi od 2002. godine, a posljednje izmjene provedene su 2018. godine, a uključivale su promjenu imovinskog cenzusa.

Najnovije izmjene Zakona stupile su na snagu 1. ožujka 2023. godine, a obuhvatile su povećanje dohodovnog cenzusa sa 70 % na 140 % proračunske osnovice (sa 309 na 618 eura po članu kućanstva), proširenje broja cenzusnih grupa s 3 na 5 te povećanje iznosa novčane potpore u rasponu od 30,90 do 61,80 eura. Što se izdavanja tiče, godišnji iznos za doplatak za djecu povećava se sa 173 na 262 milijuna eura.

Te promjene donose niz koristi. Broj korisnika doplatka za djecu povećan je s 126 tisuća na 271 tisuću, dok se obuhvat djece proširio s 246 tisuća na 512 tisuća djece, što je dvije trećine sve djece u Hrvatskoj. Pravednija raspodjela novčane potpore ostvarena je preko pet cenzusnih grupa uz udvostručenje iznosa novčane potpore.

Ostala postignuća