Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti

Problem manjka integracije i povezanosti javnih registara u Hrvatskoj negativno utječe na efikasnost pružanja javnih usluga i kvalitetu e-usluga koje nude tijela javne uprave. Kao rješenje pokrenut je projekt konsolidacije i integracije temeljnih registara za Državnu sabirnicu te uspostave Središnjeg sustava interoperabilnosti u skladu s Europskim i Nacionalnim okvirom za interoperabilnost.

Cilj projekta je osigurati razmjenu podataka s drugim sustavima, obvezu spajanja na središnji sustav interoperabilnosti prilikom razvoja novih e-usluga i funkcionalan sustav OOTS za prekograničnu razmjenu dokaza u elektroničkim uslugama EU-a. Projekt je financiran iz Nacionalnog plan oporavka i otpornosti s vrijednošću od 14 milijuna eura i obuhvaća tijela javne uprave, građane i poslovne subjekte. Interoperabilnost, kao cilj i svrha tog projekta, omogućit će potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om te uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU-a. Središnji sustav interoperabilnosti

Portal sadrži više od 100 zapisa u Katalogu interoperabilnosti, informativne članke, standarde i procedure te je integriran sa sustavom e-Građani i metaregistrom koji je povezan s Državnom sabirnicom. Ovo rješenje ima cilj poboljšanja pristupa i kvalitete javnih usluga za sve korisnike te jačanje uloge i upotrebe digitalnih tehnologija u javnoj upravi.

Ostala postignuća